منوی اصلی
 ليست مناقصه ها و مزايده هاليست مناقصه ها و مزايده هاي اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی استخر سامن


اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد تکمیل عملیات سفت کاری استخر سرپوشیده شهر سامن از توابع شهرستان ملایر را با شرایط ذیل به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید .

- موضوع مناقصه : تکمیل عملیات سفت کاری و بخشی از نازک کاری استخر سامن ملایر شامل ابنیه ، برق و تاسیسات .
- مبلغ برآورد : 2/452/373/997 ریال می باشد که به روش بخشنامه سرجمع با استفاده از فهارس بهای ابنیه برق و مکانیک سال 1394 تهیه گردیده است .
- تضمین شرکت در مناقصه : 122/618/700ریال می باشد که باید به صورت
1- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا هستند .
2- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید .
تهیه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمین ها باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
- ملاک ارائه قیمت توسط واجدین شرایط نقشه های اجرایی و دیتایل های آن و پیوست 3 برآورد سر جمع می باشد و بدیهی است تعدیل به پیمان منعقده تعلق نمی گیرد و ما به التفاوت مصالح مطابق بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی قابل پرداخت است .
- برنده مناقصه با استفاده از آخرین بخشنامه قیمت مناسب تعیین می گردد .
- پیمانکارانی که جهت مناقصه پروژه فوق شرکت می کنند بایستی دارای گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی در رشته ابنیه باشند و بر اساس ظرفیت مجاز مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام به پیشنهاد قیمت نمایند در غیراینصورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه به نفع دولت ضبط خواهد شد .
- حضور نماینده پیمانکاران در روز بازگشایی در جلسه مناقصه بلا مانع می باشد .
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
- مهلت دریافت اسناد از تاریخ 94/12/11لغایت 94/12/13از ساعت 8 الی 12 می باشد .
- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری تاریخ 94/12/24می باشد .
- زمان بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات راس ساعت 30 : 9 تاریخ 94/12/25 در دفتر مدیر کل می باشد .
- مکان دریافت اسناد ‚ ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پیشنهادات اداره کل ورزش و جوانان استان همدان می باشد .

hamedansport.ir  |  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تعلق دارد