هیئت های ورزشی
رديفهياترئيس هيئتدبير هيئتنايب رئيسپرسنل دفتريدفتر
آقايانبانوانروابط عموميخزانه دارتلفن
فاكس
1اتومبيلراني و موتورسوارياصغر جهانيانمحمدصادقی خانم هاجریانمحمدرضا قاسمیمهدی شهبازی38238351
38212841
2اسكيمهدی کرمیعلی جمشیدیان خانم آهنبر مجتبی سپهری38220154
3اسكيتمهدي مجيديآقای هراتیعلي مخزنيسميه فتاحيآقای فضلیان  محمد سلطاني32625188
32625188
4اسكواشاسداله ربانی مهرخانم زندی خانم زندیجواد همدانيبهزاد قیاسوند38216215
38216215
5انجمن هاي ورزشيمحمد عیوقیانحسین کوکبیانكريم بختياريخانم رضاییخانم کریمی میثم فتاحی38276098
38276098
6باستانيغلامرضا خاكساريلطف اله خاكساريعبداله كاظمي روشن مهدي یدالهیپریسا فتحیان38255710
38255710
7بدمينتونمحمد بداغیعلی قیاسی پروانه سلیمانیان مهدی رستمی38216021
38216021
8بدنسازيو پرورش انداممرتضي خدابنده لومحمد باب الحوائجي بتول سلطانيمحمدرضا گوهريانپروين يونسي38211100
38211100
9بسكتبالپرويز ريحانيسجاد عطایی منصوره بقاء علیرضا مطلق خوشکلام38233070
38233070
10بوكس اميد مراميمسعود كردلومسول باشگاه هاپژمان فربدعلی نیکوکار شایان-
-
11بيليارد و بولينگمحمد فتحیعلیرضا مظفری ویدا حمیدیخانم محمدیحسين آقا محمدي38250010
 
12بيمارانخاصآقای مجلسیآقای حبیبی خانم یعقوبی پریسا فتحیان-
-
13پزشكي ورزشيرشيد حيدري مقدمخسرو اصله  فرهاد امينفرهاد امين38276986
38276986
14پينگپنگمحسن افروختهرضا تعيشي زهره ابوطالبيانحميد نظريپریسا فتحیان38350650
38270299
15تكواندواحسان قنبريشعبانی خانم خدابنده لوآقای دیبا فرعلي ضميري38232210
38232210
16تنيسعادل برقعيحسام محسنينامير برقعيخانم عبدالله زادهخانم ضیغمیمحبوبه شمس38216009
38216009
17تيراندازيسید ناصر محمودیحسین کرمی   آقای حسامیآقای امامی32672423
32672423
18تيرو كمانآقای هنریساسان رضوي خانم تاج بخشیاسر نصرتیسمیه شبرندی38221711
 
19جانبازان و معلولينپروین قربانیسيما حجت الاسلامي سيما حجت الاسلاميمهدی صداقتی فرسيما حجت الاسلامي38260426
38260426
20جودوعلی کریمیمجتبی عرفانیانعباس کرمیملکیسحر فراهانيسحر فراهاني38233060
38233060
21دوچرخه سواريرامین تاج بخشیانمحسن پرچمی انسه بیاتیرضا رضاییسید مهدی ایروانیان38257008
38257008
22دوو ميدانيمرتضي خورشيديمسعود بنوان خانم ضمیریمسعود بنوانمصطفي قاسمي38268000
38268000
23رزميحميد گلي پورسعيد نياز زاده زهرا خزلي خانم شمس الهی38237065
38237065
24روستاييو عشايريمهرداد نادري فرمحمدرضا قائدي زهرا محمدي مشعوف<